ការបង្រៀនវីដេអូ

១. ប្រអប់ធីកប្រអប់ធីអឹមឌីយិន ៤ អ៊ិន ៣ ព្រីនធ័រនិងប្រើប្រាស់លើកដំបូង

ដំណោះស្រាយបញ្ហាបញ្ហាឧបករណ៍ក្បាលឧបករណ៍អេហ្វឌីអេម

ឯកសារបង្រៀនឆ្លាក់ឡាស៊ែរ

ការណែនាំអំពីការឆ្លាក់ស៊ីធីអិម (ការណែនាំថ្មីអំពី“ ECUBWARE”)

បញ្ហាទូទៅនិងដំណោះស្រាយ

៦. ការណែនាំអំពីបញ្ហាទាក់ទងនឹងបញ្ហា

ឯកសារបង្រៀនជំនួស Motherboard

គន្លឹះការងារកំពង់ផែដែលអាចបត់បែនបាន